Administració de finques


L’activitat principal d’Administració i Gestions A. Comas, SL ha estat sempre l’administració de finques, gestionada al capdavant per l’Albert Comas i Suquet, administrador de finques col·legiat núm. 588 del Col·legi d’Administradors de Finques de Girona (CAFGI).

 

 

 

Tal com estableix l’article 553-18 de la Llei 5/2015 del Codi Civil de Catalunya, les nostres funcions com a administradors de finques de comunitats de veïns són les següents:

 

 1. Prendre les mesures convenients i fer els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la comunitat.
 2. Vetllar perquè els propietaris compleixin les obligacions i fer-los els advertiments pertinents.
 3. Preparar els comptes anuals de l’exercici precedent i el pressupost.
 4. Executar els acords de la junta de propietaris i fer els cobraments i els pagaments que corresponguin.
 5. Decidir l’execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, de la qual cosa ha de donar compte immediatament a la presidència.
 6. Pagar, amb autorització de la presidència, les despeses de caràcter urgent que poden ésser a càrrec del fons de reserva.
 7. Les altres funcions que expressament li siguin delegades per la junta de propietaris o atribuïdes per la llei.

 

Tanmateix, també realitzem les següents tasques:

 • Custodiar la documentació de la comunitat.
 • Convocar una junta/assemblea general ordinària per cada exercici. En la mateixa convocatòria s’hi adjunta la liquidació dels comptes generals, el balanç resultant, les previsions i les quotes per al proper exercici. Elaborar l’acta corresponent i enviar-la als propietaris de la comunitat.
 • Convocar juntes/assemblees extraordinàries si s’escauen, elaborant i enviant l’acta corresponent.
 • Mantenir les reunions necessàries amb el president, el vice-president i/o el comitè executiu.
 • Tot un seguit de tasques comptables i de tresoreria, com ara la comptabilització dels moviments econòmics de la comunitat (d’acord amb el Pla General Comptable), generació dels rebuts corresponents a les quotes ordinàries i extraordinàries aprovats en junta, pagament de les actuacions realitzades a la comunitat (subministraments, manteniments, reparacions, etc.), entre altres.
 • Gestionar els sinistres comunitaris.
 • Reclamar als propietaris morosos.

 

 


XCatalanEspañol(Spanish Formal International)